Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
  • Zakładanie, pomiar i wznawianie punktów poziomej osnowy szczegółowej oraz osnowy pomiarowej.
  • Zakładanie i pomiar punktów szczegółowej osnowy wysokościowej.
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym
  • sporządzanie mapy zasadniczej.
  • Tyczenie budynków (budowli), obsługa budowy i montażu.
  • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne.
  • Sporządzanie map do celów projektowych.