Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • Udział w postępowaniu rozgraniczeniowym, wykonywanym w trybie administracyjnym lub sądowym.
  • Wznawianie znaków granicznych, bądź inne formy ustalania granic.
  • Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych.
  • Inne podziały (na terenach rolnych i leśnych, poszerzanie pasów drogowych itp.).
  • Prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków.
  • Prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych: badanie stanu prawnego, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wykonywanie prac związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości.